قهرمانى جهان در كيك بوكسينگ وزن 78/3 كيلوگرم سازمان ISKA 2013

  1391/10/11      
قهرمانى جهان در كيك بوكسينگ وزن 78/3 كيلوگرم سازمان ISKA 2013 قهرمانى جهان در كيك بوكسينگ  وزن 78/3 كيلوگرم سازمان ISKA 2013 قهرمانى جهان در كيك بوكسينگ وزن 78/3 كيلوگرم سازمان ISKA 2013, تمرین با ما
3.9 امتیاز از 23 رای
تمرین با ما
3.9 امتیاز از 23 رای
     
قهرمانى جهان در كيك بوكسينگ  وزن 78/3 كيلوگرم سازمان ISKA 2013
قهرمانى جهان در كيك بوكسينگ وزن 78/3 كيلوگرم سازمان ISKA 2013

قهرمانى جهان در كيك بوكسينگ 
وزن ٧٨/٣ كيلوگرم سازمان ISKA
2013