چغندر منبع غنی نیترات

  1395/10/19         2,578      
چغندر منبع غنی نیترات چغندر منبع غنی نیترات چگونه نیتریک اکساید را در بدن افزایش دهیم
4.7 امتیاز از 3 رای
تمرین با ما
4.7 امتیاز از 3 رای
     
چغندر منبع غنی نیترات
چگونه نیتریک اکساید را در بدن افزایش دهیم

پيشتر به فوايد افزايش اكسيد نيتريك در خون اشاره كرديم. يكى از راههاى افزايش آن در بدن استفاده از منابع غنى نيترات از جمله چغندر است. هنگامى كه نيترات مصرف مي كنيد (از منابعى همچون چغندر) باكتريهاى موجود در دهان نيترات را به نيتريت كاهش مى دهند (NO3 به NO2) سپس نيتريت وارد خون مى شود و در آنجا باز هم  يك اكسيژن از دست داده و تبديل به اكسيد نيتريك مى شود، اين دقيقاً همان چيزى است كه مى خواهيم. تحقيقات نشان داده است مصرف منابع  نيترات از جمله عصاره چغندر ويا آب چغندر باعث بهينه سازى تمرينى مى گردد. اين بدين معنيست كه قابليت سيستم هاى بدن در پردازش، رساندن، ذخيره سازى و به كار گيرى انرژى افزايش يافته كه افزايش توان خروجى و آستانه مقاومت لاكتيكى را در پى دارد. توجه داشته باشيد كه اين بدان معنى نيست كه ما شبانه روز چغندر مصرف كنيم، بلكه در رژيم هاى ورزشى مناسب و متعادل بعضاً مصرف چغندر و يا آب چغندر توصيه شده است. مصرف مواد غذايى مناسب يكى از هزاران اصوليست كه در كناررعايت بقيه نكات موجب بهينه سازى تمرين، افزايش توان و در نتيجه چربى سوزى و عضله سازى بيشتر مى گردد. 

تدوين: بابك كياست